Se vedtægter og principprogram som PDF

Vedtægter for landsforbundet Aldrig Mere Krig

 1. Fred er en menneskeret og krig er en forbrydelse mod menneskeheden, derfor er det Aldrig Mere Krigs formål at arbejde for at fjerne krigens årsager og at modarbejde enhver form for krig og krigsforberedelse. Ved medlemskab af Aldrig Mere Krig kræves frigørelse fra eventuel tilknytning til militæret herunder beredskabstjenesten. Aldrig Mere Krig er dansk sektion af War Resisters' International (WRI) og yder bidrag til WRI.
 2. Forbundet ledes af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer. Forbundet organiseres i øvrigt i lokalgrupper og emnegrupper, som hver især selv fastsætter deres styreform. Normalt vil et medlem kun kunne være medlem af én lokalgruppe, mens man kan være medlem af flere emnegrupper. I områder uden lokalgrupper optages medlemmerne direkte under forbundet.
 3. Hvert år i april-maj afholdes årsmøde. Årsmødet indkaldes i god tid og mindst med en måneds varsel af den siddende hovedbestyrelse. På årsmødet aflægges beretning fra hovedbestyrelsen, fra lokalgrupperne og fra emnegrupperne. Der drøftes og vedtages en arbejdsplan for det kommende år. Der vælges medlemmer til hovedbestyrelsen af og blandt foreningens medlemmer. I lige årstal vælges 2 medlemmer og i ulige årstal 3. Der vælges et antal suppleanter for 1 år ad gangen. Der vælges desuden 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, indsendes til hovedbestyrelsen senest 8 dage forud for mødet og udsendes til årsmødedeltagerne. Årsmødet bestemmer sted for næste årsmøde. Årsmødet bestemmer kontingentets størrelse.
 4. Hovedbestyrelsen varetager ledelsen af forbundet mellem årsmøderne. Den udfører årsmødets beslutninger og realiserer den vedtagne arbejdsplan. Den udgiver et medlems-blad. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder selv sin forretningsorden. Dog skal der på første hovedbestyrelsesmøde vælges en ordfører, en kasserer og en sekretær. Ordfører, kasserer og sekretær udgør et forretningsudvalg, hvis opgave det er at tage initiativer, som skønnes hensigtsmæssige og som ikke kan udsættes til et møde i hovedbestyrelse. Det er ordførerens opgave at indkalde til møder i hovedbestyrelsen. Den hidtidige ordfører sørger i øvrigt for, at der indkaldes til første hovedbestyrelsesmøde efter årsmødet. Hovedbestyrelsen kan bevillige kontingentfrihed - helt eller delvis. Hovedbestyrelsen giver kassereren de nødvendige fuldmagter til at disponere over foreningens bankkonti.
 5. Forbundets regnskabsår er kalenderåret.
 6. Ekstraordinært bestyrelsesvalg udskrives senest en måned efter at 25 medlemmer skriftligt har fremsat begæring herom overfor forretningsudvalget.
 7. Ændringer af principprogrammet kan kun ske ved urafstemning og kræver ¾ af de afgivne stemmer for at blive vedtaget. Ændringer af vedtægterne kan ske ved almindelig stemmeflerhed på et årsmøde. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til årsmødet.
 8. Hvis en lokalgruppe ophæves, tilfalder eventuelle midler hovedkassen, mens evt. gæld dækkes af den pågældende bestyrelse. Hvis forbundet ophæves, tilfalder eventuelle midler beslægtede bevægelser i Danmark, mens eventuel gæld dækkes af hovedbestyrelsen.
Senest opdateret og vedtaget på årsmødet i 2015.


Principprogram for landsforbundet Aldrig Mere Krig

 1. Fred er en menneskeret og krig er en forbrydelse mod menneskeheden. Derfor er det AMKs formål at arbejde for at fjerne krigens årsager og at modarbejde enhver form for krig eller krigsforberedelse.
 2. Et militært forsvar er ikke noget reelt forsvar: det virker konfliktskabende og vil kunne føre til national selvdestruktion. Vi vil derfor afskaffe enhver form for militært forsvar.
 3. Som alternativ til militæret ønsker vi et ikkevolds-forsvar, som i tilfælde af besættelse bl.a. bygger på civil modstand, som f.eks. lydighedsnægtelse, boykot, strejker, og ikkesamarbejde, byggende på åbenhed og information.
 4. Konflikter og interessemodsætninger mellem stater, nationer og personer skal løses uden anvendelse af vold. Vi vil arbejde for at internationale uoverensstemmelser løses ved forhandling og eventuel voldgift - altså uden brug af militær magt.
 5. Udenrigspolitisk vil vi støtte alle tiltag til afrustning. Dette kan ske ved mægling, nedrustning, militært udtyndede zoner, egentlige fredszoner, forbud mod forsøg med og fremstilling af enhver form for våben, samt gennem en saglig og alsidig udenrigspolitisk oplysning i medierne.
 6. Vi vil støtte militærnægtere og efter bedste evne hjælpe alle, der er bragt i vanskeligheder for deres fredsviljes skyld. Vi vil arbejde for, at samvittighedsbegrundet militærnægtelse anerkendes som en menneskeret overalt i verden. Vi vil arbejde for at hjælpe desertører, der har brudt deres lands lovgivning på det militære område.
 7. Krig er menneskeskabt og kan ikke ligestilles med en naturkatastrofe. I arbejdet mod krig og militarisme indgår udbredelse af kendskab til konfliktløsning og ikkevoldstræning. Der bør indføres fredsoplysning i skolerne. Vi vil modarbejde militær propaganda i skoler og i massemedier. Der skal arbejdes for at alle former for fjendebilleder nedbrydes.
 8. Skal en fredelig verden nås, må der ske forandringer ikke alene i Danmark, men over alt. Vi vil derfor støtte og samarbejde med de bevægelser overalt i verden som arbejder for de samme mål.
 9. Vi anser våbenproduktionen med dens enorme forbrug af ressourcer for at være en væsentlig årsag til, at fattigdommen og nøden i den 3. verden og ødelæggelsen af miljøet overalt på jorden er tiltagende.
 10. Vi vil arbejde for et totalt forbud mod produktion, salg og transport af våben og militært udstyr såvel nationalt som internationalt.
Senest opdateret til årsmødet i 1993.

AldrigMereKrig.dk ©2024
AMK vedtægter og principprogram